VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVEJ LEKÁRNE Lekáreň VIP

ČLÁNOK I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodná spoločnosť VIP lekáreň s.r.o., so sídlom Kukuričná 8, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Opátske, IČO: 55091431, DIČ: 2121862325, IČ DPH: SK2121862325 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro , vložka č 55555/V je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Lekáreň VIP – prevádzka nachádzajúca sa na Severné nábrežie 45, 040 01 Košice (ďalej len „Kamenná lekáreň“) a súčasne je táto spoločnosť oprávnená vykonávať internetový výdaj liekov pod označením internetová lekáreň Lekáreň VIP na doméne www.viplekaren.sk (ďalej len „internetová lekáreň“).

Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetovej lekárne Lekáreň VIP (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi internetovou lekárňou ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť aj spotrebiteľ, vznikajúce z kúpnej zmluvy na diaľku, pri dodávke objednaného tovaru, reklamáciách a sťažnostiach, prípadne v súvislosti s nimi. Tieto VOP sú vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona o liekoch a vyhlášky o internetovom výdaji liekov. V prípade, že niektoré otázky nie sú VOP upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v predchádzajúcej vete.

Štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti VIP lekáreň s.r.o. sú Ing. Štefan Ondič, J. Hollého 67, 071 01 Michalovce a PharmDr. Róbert Peley, Kukuričná 1157/8, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Opátskej.

PZS lekárne: P14508160301

Povolenie č.: 0312/21/2023-00613

Orgánom dozoru je:

– pre doplnkový tovar internetovej lekárne: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3,040 01 Staré Mesto, Odbor výkonu dozoru

– pre lieky a zdravotnícke pomôcky: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava, www.sukl.sk

– pre veterinárne lieky: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34 P.O. Box 52c, 949 01 Nitra

– pre kozmetiku a výživové doplnky: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice

– pre potraviny: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava

– pre zdravotnícke pomôcky, ktoré sú určené na meranie: Slovenský metrologický inšpektorát – SMI, Geologická 1, 821 06 Bratislava

ČLÁNOK II

DEFINÍCIE A SKRATKY

 • Zákon o liekoch – zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne iný zákon upravujúci podmienky prevádzkovania lekárne a internetového výdaja;
 • Vyhláška o internetovom výdaji liekov – vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku – zákon č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Internetová lekáreň – internetový výdaj liekov prevádzkovaný spoločnosťou VIP lekáreň s.r.o., so sídlom Kukuričná 8, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Opátske, IČO: 55091431, DIČ: 2121862325, IČ DPH: SK2121862325 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro , vložka č 55555/V na doméne viplekaren.sk v zmysle § 22 zákona o liekoch a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky;
 • Kamenná lekáreň – je prevádzka verejnej lekárne Lekáreň VIP, Severné nábrežie 45, 04001 Košice;
 • Predávajúci alebo prevádzkovateľ – spoločnosť VIP lekáreň s.r.o., so sídlom Kukuričná 8, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Opátske, IČO: 55091431, DIČ: 2121862325, IČ DPH: SK2121862325 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro , vložka č 55555/V;
 • Kupujúci alebo zákazník – akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru prostredníctvom internetovej lekárne predávajúcemu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku záväzne akceptuje;
 • Tovar alebo predmet kúpy alebo zásielka – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetovej lekárne, pričom môže ísť o lieky, zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment;
 • Kúpna cena – cena uvedená na stránke viplekaren.sk pri danom tovare v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim niečo iné;
 • Súvisiace náklady – predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (najmä poštovné) a náklady súvisiace so zaplatením (=zvoleným spôsobom platby) tovaru kupujúcim (najmä dobierka).
 • Zmluvné strany – predávajúci a kupujúci;
 • Bankový účet – je bankový účet vedený v Tatrabanka, a.s., ktorý patrí predávajúcemu;
 • Lieky – humánne a veterinárne lieky registrované v SR, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
 • Zdravotnícke pomôcky – zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotných pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny;
 • Doplnkový sortiment – kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov;
 • VOP – tieto Všeobecné obchodné podmienky pre nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetovej lekárne.

ČLÁNOK III

OBJEDNÁVANIE TOVARU

 1. Kupujúci si objednáva tovar z internetovej lekárne na základe ponuky uvedenej na stránke viplekaren.sk, a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Podľa § 22 ods. 4 písm. a) a b) Zákona o liekoch môže predávajúci vydať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára.
 3. Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za údaje, ktoré uvedie v odoslanej objednávke. Predtým, ako kupujúci odošle objednávku, bude mu v rámci zhrnutia (rekapitulácie) objednávky umožnené skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané alebo opraviť chybné údaje vrátením sa späť na predchádzajúcu stránku. Údaje, ktoré budú uvedené v odoslanej objednávke bude predávajúci považovať za správne a úplné, za čo zodpovedá objednávateľ.
 4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky.
 5. Každej objednávke bude priradené jedinečné číslo zásielky umožňujúce sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky až po jej konečné vybavenie.
 6. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a Súvisiace náklady. Objednávateľ zaslaním objednávky súhlasí, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy budú použité komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady vzniknuté objednávateľovi pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie a pod.) znáša objednávateľ.
 7. Aktuálna ponuka tovarov a ich cena je platná po dobu, po ktorú je uvedená na webovej stránke internetovej lekárne, ak nie je na internetovej stránke uvedené inak.
 8. Podmienkou nákupu nie je registrácia na stránke internetovej lekárne a zriadenia zákazníckeho konta kupujúcim.

ČLÁNOK IV

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny. V prípade platby kúpnej ceny prostredníctvom dobierky je kupujúci povinný si tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady (poštovné, dobierka). Neprebratie dobierky kupujúcim bez odstúpenia od zmluvy oprávňuje predávajúceho vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady.
 2. Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke viplekaren.sk sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim a sú platné iba pre internetovú lekáreň, nie pre Kamennú lekáreň.
 3. Všetky kúpne ceny sú v EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.
 4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti (na dobierku) pri dodávke tovaru prostredníctvom zmluvného kuriéra.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho odovzdaním tovaru zmluvnému kuriérovi v prípade tovaru doručovaného kuriérom a odovzdaním pri osobnom odbere v Kamennej lekárni.
 6. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • platbou na diaľku – prostredníctvom platobnej brány pred odovzdaním tovaru . Kupujúci je v takomto prípade povinný zaplatiť kúpnu cenu do 3 dní odo dňa doručenia potvrdenia od predávajúceho o akceptácii objednávky. V prípade, že kúpna cena nebude včas zaplatená, predávajúci môže odstúpiť od zmluvy.
 • Bezhotovostne – prostredníctvom platobnej karty platbou kuriérovi, alebo pri osobnom odobratí v Kamennej lekárni
 • hotovostne – na dobierku prostredníctvom zmluvného kuriéra pri prevzatí tovaru alebo hotovostne – priamou platbou v Kamennej lekárni
 • darčekovou poukážkou v prípade ak kupujúci zvolí osobný odber v Kamennej lekárni. Predávajúci akceptuje ako platbu v zmysle týchto VOP iba platbu darčekovou poukážkou typu CADHOC.
 • „zľavovým kupónom VIP lekárne“, v prípade, že bude takýto typ kupónu uvedený v možnostiach platby a kupujúci uvedie správny kód kupónu
 1. Ku kúpnej cene budú pripočítané Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou, pokiaľ VOP neurčia inak.
 2. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 3. Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavená predávajúcim faktúra, ktorá mu bude zaslaná spolu s tovarom a slúži zároveň ako daňový doklad.
 4. Všetky akcie uvedené v internetovom obchode platia do vypredania zásob, ak nie je výslovne uvedené inak.

ČLÁNOK V

DODACIE PODMIENKY

 1. Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zvoleným spôsobom – podľa objednávky, a to odoslaním (zmluvným kuriérom na dodaciu adresu uvedenú v objednávkovom formulári alebo službou Packeta.sk (bývalá Zásielkovňa) na miesto určené kupujúcim) alebo bude pripravený na osobné vyzdvihnutie v Kamennej lekárni. V prípade osobného odberu tovaru v Kamennej lekárni pošle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, že tovar je pripravený na prevzatie v Kamennej lekárni. Odberná lehota tovaru pre osobné vyzdvihnutie je sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia informácie kupujúcemu o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie (ďalej len „odberná lehota“). Presný zoznam odberných miest, na ktorých je možný osobný odber je uverejnený na internetovej stránke viplekaren.sk a bude kupujúcemu ponúknutý aj priamo v nákupnom košíku v prípade, že volí osobný odber.
 2. Lehota na doručenie tovaru sa odvíja aj od toho, či má predávajúci objednaný tovar na sklade alebo ho musí objednať u distribútora, a tiež v prípadoch platby kúpnej ceny bezhotovostne, od zaplatenia kúpnej ceny.
  1. Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil hotovostnú platbu (dobierka), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu (prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo packeta.sk) najneskôr nasledujúci pracovný deň po akceptácii objednávky predávajúcim.
  2. Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil bezhotovostnú platbu cez platobnú bránu, predávajúci zabezpečí jeho odoslanie (kuriérskou spoločnosťou alebo packeta.sk) kupujúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar.
  3. Ak predávajúci nemá tovar na sklade, vo všetkých prípadoch predávajúci objednávku vybaví v lehote do 3 pracovných dní.

Dodacia lehota pri osobnom odbere je vo väčšine prípadov v priebehu 2 a ž 24 hodín. O pripravení objednávky dostane zákazník notifikačný e-mail.

Dodacia lehota a dodacie podmienky pre dodanie do Slovenskej republiky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498 (ďalej len „DPD SK“) je jeden až dva pracovné dni odo dňa odovzdania zásielky predávajúcim na odoslanie pre kupujúceho.

Dodacia lehota a dodacie podmienky pre dodanie do Slovenskej republiky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999 (ďalej len „Packeta.sk“) je jeden až dva pracovné dni odo dňa odovzdania zásielky predávajúcim na odoslanie pre kupujúceho.

Dodacia lehota a dodacie podmienky pre dodanie do Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Poľska alebo Nemecka prostredníctvom DPD SK je dva až tri pracovné dni odo dňa odovzdania zásielky predúvajúcim na odoslanie pre kupujúceho prostredníctvom home delivery (doručenie kuriérom na adresu)

Vo výnimočnom prípade môže byť pri konkrétnom tovare na internetovej stránke www.viplekaren.sk uvedená dlhšia dodacia lehota ako podľa bodu 2. tohto článku V týchto VOP; v takomto prípade bude tovar dodaný v tomto termíne.

 1. Cena za doručenie tovaru jednotlivým službami podľa článku V. bodu 2 VOP sa spravuje podľa informácie zverejnenej na internetovej stránke viplekaren.sk v sekcii Doprava a poštovné.
 2. V prípade, že objednaný tovar nie je výnimočne možné dodať v uvedenom termíne alebo tovar nie je na území Slovenskej republiky dostupný vôbec, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). Informácia podľa predchádzajúcej vety zaslaná predávajúcim kupujúcemu sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci súhlasí s podmienkami nového návrhu, a kupujúci zašle jeho súhlas (akceptáciu) návrhu, doručením akceptácie návrhu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s novým návrhom alebo neodpovie, kúpna zmluva nevznikne.
 3. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení podľa predchádzajúceho bodu 5, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do štrnástich (14) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.
 4. Kupujúci je povinný tovar prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi alebo ich pri osobnom odbere oznámiť zamestnancovi Kamennej lekárne, kde si tovar vyzdvihuje; ak tovar preberá iná osoba ako kupujúci, má sa za to, že táto osoba je na tieto úkony kupujúcim splnomocnená a oprávnená.
 5. V každom balíku je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list.
 6. Pri osobnom odbere tovaru v Kamennej lekárni je predávajúci, resp. jeho zamestnanec oprávnený si od osoby preberajúcej tovar vyžiadať aj doklad totožnosti k nahliadnutiu, aby si overil správnosť výdaja objednávky. Predávajúci, resp. jeho zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený tovar nevydať osobe, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť.
 7. Objednávky z iných krajín, posúdi predávajúci individuálne podľa platnej legislatívy. Výška Súvisiacich nákladov ako aj dodacie lehoty platia iba pri objednávkach v rámci Slovenskej republiky.
 8. O stave objednávky sa môže kupujúci informovať telefonicky na čísle +421 55 7287752 alebo e-mailom u predávajúceho na [email protected].

 

ČLÁNOK VI

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Reklamačné podmienky a možnosti vrátenia liekov a zdravotníckych pomôcok sa v dôsledku platnej legislatívy na úseku liekov môžu odlišovať od podmienok pre odstúpenie od zmluvy a reklamácie v prípade nákupu doplnkového sortimentu.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu pri doplnkovom sortimente (§ 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku):
  1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment (napr. kozmetika, výživové doplnky, čaje, detská výživa a pod.) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v Kamennej lekárni počas prevádzkovej doby, na e-mailovú adresu: [email protected] alebo písomne na adresu Kamennej lekárne (lekáreň Lekáreň VIP, Severné nábrežie 45, 04001 Košice. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolené spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
  4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  5. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je o. i. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 2. Reklamáciu liekov a zdravotníckych pomôcok/odstúpenie od kúpnej zmluvy upravuje čl. VII týchto VOP.
 3. Základná záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Na zodpovednosť za vady Produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonníka alebo aj len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 5. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodaný Produkt pri jeho odovzdaní zmluvnému kuriérovi pri inom ako osobnom odbere a pri osobnom odbere pri jeho prevzatí Objednávateľom. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá najmä za vady Produktov spôsobené Objednávateľom a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane Objednávateľa (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním Produktu Objednávateľom)
 6. Ak ide o Produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o Produkt, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa bodu 5.3. týchto VOP, záručná doba trvá a neskončí sa pred uplynutím lehoty (napr. doba exspirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.) vyznačenej na Produkte, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený
 7. Ak má Produkt vadu, ktorú možno odstrániť, Objednávateľ má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená a Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti Produktu, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Produkt za bezvadný, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 8. Reklamácia Produktov sa uplatňuje u Prevádzkovateľa. Reklamáciu Produktov možno uplatniť písomne, doručením písomnej reklamácie Prevádzkovateľovi na adresu Kamennej lekárne, alebo elektronicky, doručením e-mailovej reklamácie na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa [email protected], a to v rámci záručnej doby. Spolu s doručením reklamácie Prevádzkovateľovi alebo bez zbytočného odkladu po jej doručení, vždy však ešte v rámci záručnej doby, je Objednávateľ povinný Prevádzkovateľovi na adresu kamennej lekárne doručiť aj reklamáciou reklamované Produkty.
 9. Prevádzkovateľ reklamáciu posúdi, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa pritom rozumie ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného Produktu na adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie (ďalej len „adresa Objednávateľa“), výmenou Produktu (alebo jeho súčasti) a odoslaním bezvadného Produktu (alebo bezvadnej súčasti) na adresu Objednávateľa, vrátením (t. j. vyplatením) Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Objednávateľom v rámci reklamácie (ďalej len „účet Objednávateľa“), vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu na účet Objednávateľa, odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného Produktu, ale aj zamietnutia reklamácie a reklamovaného Produktu) na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie (ďalej len „e-mailová adresa Objednávateľa“), ak Objednávateľ v rámci reklamácie uviedol ako spôsob prevzatia plnenia (výsledku reklamácie) jeho osobné prevzatie v Kamennej lekárni, ako aj odoslanie oznámenia o zamietnutí reklamácie a reklamovaného Produktu na adresu Objednávateľa. Prevádzkovateľ o vybavení reklamácie vydá doklad, a tento najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odošle na adresu Objednávateľa (štandardne spolu s výsledkom reklamácie – napr. opraveným Produktom) a/alebo na e-mailovú adresu Objednávateľa, ak na základe vybavenia reklamácie nie je na adresu Objednávateľa zasielaný žiadny výsledok reklamácie (napr. ak je reklamácia vybavená vrátením Kúpnej ceny alebo vyplatením zľavy z Kúpnej ceny).

ČLÁNOK VII

OSOBITNÉ USTANOVENIE PRE VRÁTENIE LIEKU ALEBO ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY

 1. Kupujúci môže vrátiť LIEK, ak zásielka obsahuje
  1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
  2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
  3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
  4. poškodený vnútorný obal lieku,
  5. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch,
 2. Kupujúci môže vrátiť ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU, ak zásielka obsahuje
  1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
  2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
  3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
  4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
  5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 3. Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto Článku VII týchto VOP do siedmich (7) dní od ich prevzatia kupujúcim, a to nasledovným spôsobom:
  1. odovzdaním lieku / zdravotníckej pomôcky v Kamennej lekárni počas prevádzkovej doby; alebo
  2. zaslaním poštovej zásielky na adresu Kamennej lekárne (Pod šiancom 1D, 040 01 Košice). Zásielka musí obsahovať vrátený liek / zdravotnícku pomôcku a krátky list (písomnú informáciu), v ktorom kupujúci uvedie, že vracia liek / zdravotnícku pomôcku spolu s dôvodom takéhoto vrátenia.
 4. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe.
 5. Ak ide o liek / zdravotnícku pomôcku vrátenú kupujúcim z dôvodov podľa bodov 1. a 2. tohto Článku VII VOP, predávajúci je povinný prevziať vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa vrátenia lieku / zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov na doručenie zásielky.
 6. Ak sa nejedná o vrátenie lieku / zdravotníckej pomôcky kupujúcim z dôvodov uvedených v bode 1. resp. 2. tohto článku (t. j. § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z.); je predávajúci povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar. Ak bolo vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodov uvedených v bodoch 1. resp. 2. tohto článku, vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku/ zdravotníckej pomôcke.

ČLÁNOK VIII

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje kupujúcich v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) je VIP lekáreň s.r.o., so sídlom Kukuričná 8, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Opátske, IČO: 55091431, DIČ: 2121862325, IČ DPH: SK2121862325 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro , vložka č 55555/V.

 

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať:

Poštou na adrese: Lekáreň VIP, Severné nábrežie 45, 04001 Košice

E-mailom: [email protected]; zodpovedná osoba: PharmDr. Róbert Peley

 1. Predávajúci informuje Kupujúceho, že jeho osobné údaje budú spracúvať nasledujúci sprostredkovatelia:
 • Prevádzkovateľ IT systému,
 • Kuriéri podľa týchto VOP (článok 5 bod 2 VOP) doručujúci objednaný tovar Kupujúcim.
 1. Osobné údaje kupujúceho predovšetkým meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a e-mailový kontakt, bankové spojenie, hodnota objednávky, dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednanom tovare (vrátane napr. názvu lieku, zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, množstvo objednaného tovaru, veľkosť balenia), spracúva prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ bez súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie jeho osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej je kupujúci zmluvnou stranou. Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho je teda ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ale tiež § 4 ods. 2 písm. b) a nasl. Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, definujúci osobné údaje, ktoré je objednávateľ (teda kupujúci) povinný v prípade internetovej objednávky uviesť. Bez spracovávania osobných údajov by nebolo možné kúpnu zmluvu realizovať. Účtovné doklady evidujeme a uchovávame pre účely plnenia našich povinností podľa právnych predpisov o účtovníctve a daňových zákonov.
 2. Spracúvanie osobných údajov je realizované za účelom evidencie a riadneho vybavenia predaja a dodania tovaru, prípadne následnej reklamácie prostredníctvom internetovej lekárne, odstúpenia od zmluvy a účtovnej evidencie obchodných prípadov. Vaše osobné údaje využívame v procese vybavovania Vašej objednávky aj na komunikáciu s Vami (napr. zasielanie informácie o potvrdení objednávky, o stave jej vybavovania, odoslaní tovaru, žiadosť o doplňujúce informácie a pod).
 3. Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy je realizované po dobu potrebnú na riadne vybavenie objednávky, dodanie tovaru a splnenie práv a povinností predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy (napr. trvanie záručnej doby, čas potrebný na vybavenie prípadnej reklamácie a pod.). Ak sa jedná o účtovné dokumenty, právne predpisy nám prikazujú uchovávať účtovné dokumenty po dobu 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.
 4. Prevádzkovateľ umožňuje kupujúcemu dobrovoľne si vytvoriť zákaznícke konto, ktoré slúži kupujúcemu pre uľahčenie jeho nákupu a prípadného budúceho nákupu v internetovej lekárni (ďalej len „registrácia“). Nakoľko registrácia nie je povinná a nie je nevyhnutná ani na zadanie objednávky, právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas vyjadrí kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári. V zákazníckom konte sú spracovávané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje, heslo, údaje o realizovaných nákupoch (vrátane napr. názvu lieku, zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, množstvo objednaného tovaru, veľkosť balenia, hodnota nákupu, uplatnenie zliav). Dotknutá osoba môže svoje zákaznícke konto kedykoľvek zrušiť, alebo zaslať odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov na adresu sídlo spoločnosti alebo e-mailom na: [email protected].
 5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže poskytnúť a sprístupniť niektoré osobné údaje uvedené v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu (kuriér, pošta, banka a pod.). Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín ani osobné údaje nezverejňuje.
 6. Kupujúci taktiež môže vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu Prevádzkovateľa. Tento súhlas udelený na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to písomne na sídlo prevádzkovateľa (Kukuričná 8, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné opátske) alebo e-mailom na adresu [email protected].
 7. Kupujúci, ako dotknutá osoba má právo
  1. na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania),
  2. na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov
  3. obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne)
  4. získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR
  5. namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie v prípadoch, keď sa osobné údaje spracovávajú na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.
 8. Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

 

ČLÁNOK IX

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva.
 2. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

ČLÁNOK X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil v znení, v akom boli uverejnené na internetovej stránke www.viplekaren.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.11.2021.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho www.viplekaren.sk, ak nie je na webovom sídle alebo vo VOP uvedená iná informácia; ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku týmto nie je dotknuté (t. j. informácie zaslané spotrebiteľovi podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 102/2014 Z. z. zostávajú neoddeliteľnou súčasťou už uzatvorenej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán).