URGO Sprej proti plesniam a baktériám na chodidlá a do obuvi 1×125 ml

7,96 s DPH

Na sklade už iba 1

Prípravok proti plesniam a baktériám.
Antibakteriálny sprej pre zdravú pokožku a do obuvi. Neobsahuje parabény a ftaláty.

Účinné látky:
etanol (etylalkohol), 50 % hm. – CAS 64-17-5
benzalkóniumchlorid, 0,9 % hm. – CAS 68424-85-1

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Výstražné upozornenia:

H226 – Horľavá kvapalina a pary.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 – Škodlivé pre vodní organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:

P101 – Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 – Uchovávajte mimo dosah detí.
P210 – Chráňte pred teplom. Zákaz fajčenia.
P280 – Používajte ochranu očí, ochranné rukavice, ochranu tváre.
P305+P351+P338 – PRI ZÁSAHU OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 – Odstráňte obsah a obal v súlade s miestnymi predpismi.

Piktogramy:

GHS02
GHS07

Katalógové číslo: X05748 Kategórie: ,

Mohlo by vás zaujať